Maalaukset / Paintings

Maalausten tekniikka on pääosin öljyväri kankaalle. Useat värikerrokset muodostavat pitkällä aikavälillä syntyneille teoksille struktuurin. Vastapainona syntyy ohutta maalauspintaa, joka antaa mielenkiintoista kontrastia teoksille. Maalaaminen voi olla tosi hidasta. Sen vuoksi ajankohtaisuus ja hetkissä eläminen synnyttää maalauksille symbolisia merkityksiä.

The technique of the paintings is mainly oil on canvas. Several color layers form a structure for the works created in the long term. As a counterweight, a thin painting surface is created, which gives an interesting contrast to the works. The period of painting can be really slow. Therefore, topicality and living in the moment give rise to symbolic meanings for the paintings.

Piirrokset / Drawings

Piirtäminen on tärkeää osa taideteoksen syntyä. Se kuuluu myös maalaamiseen ja valokuvaukseen. Digitaaliset piirrosmaalaukset ovat syntyneet nopeasti älypuhelimella silloin kun on ollut aika siirtää jotain muistiin. Ne ovat myös luonnoksia maalauksille.

Drawing is an important part of creating a work of art. It also belongs to painting and photography. Digital drawings have been created quickly on a smartphone when it was time to transfer something to memory. They are also sketches for paintings.

Valokuvateokset
ja valokuva
performanssit /
Photo works
and photo performances

Mielen olotiloja. Ihminen on omituinen olento tai olio, jonka mieli on monisäikeinen. Fyysinen rakenne ei ole yhtä sukkela kuin ajatus. Teokset kuvaavat unenomaista liikkumista. Ne voivat olla unia, haaveita tai kuvitelmia. Ne voivat olla myös kuvaelmia ihmisen erakoitumisesta tai yksinäisyydestä suhteessa ympäröivään maailmaan. Valokuvateokset syntyvät performanssin myötä. Joskus kuvaukset johtavat videomaiseen liikkeeseen.

States of mind. A human being is srange creature with his/her multi-threaded mind. The physical structure is not as fast as the thought. The works describe dreamlike movement. They can be dreams, dreams or imaginations. They can also be descriptions of a person’s seclusion or loneliness in relation to the surrounding world. The photographic works are born with the performance. Sometimes the descriptions lead to a video-like movement.